College of Agriculture & Natural Resources | University of Delaware
SUSTAINING THE WORLD THROUGH SCIENCE AND TECHNOLOGY

Planthopper Bibliography Database


List
Authors Year Title Journal
83 Anufriev, G.A. 1979 Notes on the genus Tyrphodelphax Vilbaste, 1968 with descriptions of two new Asiatic species (Homoptera, Delphacidae). Reichenbachia 17(34): 295-301. pdf
84 Anufriev, G.A. 1980 A New Species and New Genera of Leafhoppers of the Family Delphacidae (Homoptera, Auchenorrhyncha) from Palaearctic. Zoologicheskii Zhurnal 59(2): 208-216. [Russian wirh English summary] pdf
85 Anufriev, G.A. 1980 On the Fauna and Taxonomy of the Genus Archorotile Fieb.(Homoptera, Delphagidae). Revue d’Entomologie de l’URSS 118-127. [Russian]
86 Anufriev, G.A. 1981 Homopterological Reports I-III. (Homoptera, Auchenorrhyncha). Reichenbachia 19(28):159-173. pdf
87 Anufriev, G.A. 1983 A New Species of the Genus Cixidia Fieber, 1866 from the Soviet Maritime Territory (Homoptera, Auchenorrhyncha, Achilidae). Reichenbachia 21(24): 141-144. pdf
88 Anufriev, G.A. 1986 [New species of cicada of the genus Scottianella Anufr.(Homoptera, Auchenorrhyncha, Delphacidae) from Tadzhikistan.] Izvestiya Akademii Nauk Tadzhikskoi Ssr Otdelenie Biologicheskikh Nauk 3: 91-93.
89 Anufriev, G.A. 1987 Homopterological reports 4-5 (Insecta, Homoptera, Auchenorrhyncha). Reichenbachia 25(1): 59-63. pdf
90 Anufriev, G.A. 1991 A new genus of cicadas of the Delphacidae family (Homoptera, Auchenorrhyncha) from the north of the USSR. Zoologicheskii Zhurnal 70(9): 144-147.
91 Anufriev, G.A. 1991 New and little-known species of Cicadinea of the genus Metropis Fieb. (Homoptera, Cicadinea, Delphacidae) Kyrgyz Respublikasy Ilimder Akademiyasynyn Kabarlary Khimiya - Tekhnologiya Zhana Biologiya Ilimderi (3): 67-72&92.
93 Anufriev, G.A. 2002 New and little known species of cycadoids of the family Delphacidae (Homoptera, Cicadinea) from north Kyrgyzstan. Entomologicheskie Issledovaniya v Kirgizii [Entomological Investigations in Kyrgyzstan] 22: 165-170. [Russianwith English summary]. [Zoological Record Volume 139] pdf
94 Anufriev, G.A. 2006 About the fauna Homoptera Cicadina of Bashkir State Reserve. Russian Entomological Journal 15(3): 247-251. [Russian] pdf
8568 Anufriev, G.A. 1969 Notes on the synonymy of some Homopterous insects from Eastern Asia (Homoptera, Auchenorrhyncha). Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences Serie des Sciences Biologiques 17(3): 179-180. pdf
8552 Anufriev, G.A. 1969 Studies on some Palearctic Achilidae (Homoptera, Auchenorrhyncha). Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences Serie des Sciences Biologiques 17(3): 173-178. pdf
10440 Anufriev, G.A. 2004 Review of the planthopper genus Celyphoma Emeljanov, 1971 (Homoptera, Auchenorrhyncha, Issidae) with the description of new species from Kazakhstan and Middle Asia. Vestnik of Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Series Biologia 3(5): 35-52. 3(5): 35-52. pdf
11308 Anufriev, G.A. 2004 Identification of Taxonomic Diversity of Cicadins (Insecta, Homoptera, Cicadina) in Fauna of Orenburg In: Zapovednoe delo: Problemy okhrany i ekologicheskoi restavratsii stepnykh ekosistem: Materialy Mezhdunarodnoi konferentsii, posvyashchennoi 15-letiyu Gosudarstvennogo zapovednika “Orenburgskii” pp. 64–66
11319 Anufriev, G.A. 2006 On Fauna of Cicadins (Insecta, Homoptera, Cicadina) in Talovskaya Steppe (Reserve of Orenburg). In: Stepi Severnoi Evrazii: Materialy IV Mezhdunarodnogo simpoziuma (Proceedings of the IV International Symposium on Steppes of North Eurasia). IPK Gazprompechat, Orenburg. pp. 68–70.
11320 Anufriev, G.A. 2006 On Fauna of Cicadins (Insecta, Homoptera, Cicadina) in South Ural State Reserve (Bashkortostan Republic). Nauch. Trudy Gos. Prirod. Zapoved. Prisurskii 13: 6-10.
11321 Anufriev, G.A. 2010 The Data on Fauna of Cicadins (Homoptera, Cicadina) in Dzhanybeksk Stationer and Adjacent Territories. Aridnye Ekosistemy 16(5): 129-140.
11347 Anufriev, G.A. 2004 Ranneletnyaya fauna tsikadovykh (Insecta, Homoptera, Cicadina) Orenburgskogo Priural’ya. [Reserved Cause: Problems of Protection and Ecological Restoration of Steppe Ecosystems, Proceedings of the International Conference Devoted to 15-Year of State Reserve Orenburgskii] pp. 66-68.
95 Anufriev, G.A. and A.F. Emeljanov. 1968 New synonymy of Homoptera, Auchenorrhyncha from the Soviet Far East. Zoologicheskii Zhurnal 47(9): 1328-1332. [Russian]
96 Anufriev, G.A. and A.F. Emeljanov. 1980 On the fauna and taxonomy of the genus Achorotile Fieb. (Homoptera, Delphacidae) in Palaearctic. Entomologicheskoe Obozrenie 59(1): 118-127. [Russian][Translated in: Entomological Review 60: 87-97.] pdf
97 Anufriev, G.A. and A.F. Emeljanov. 1981 The genus Achorotile Fieb. (Homoptera: Delphacidae) and its systematics in the Palearctic Region. Entomological Review 60: 87-97. pdf
99 Anufriev, G.A. and A.F. Emeljanov. 1988 Volume II: Homoptera and Heteroptera. In: P.A. Lehr (ed.). Keys to the Insects of the Far East of the USSR in Six Volumes, Transliteration of the Russian title: Opredelitel’ nasekomykh Dal’nego Vostoka SSSR v shesti tomakh. Vol. 2. Ravnokrylye i poluzhestkokrylye. In: P.A. Lehr, (ed.). Keys to the Insects of the Far East of the USSR in Six Volume. Nauka, Leningrad. [English translation] - pdf
100 Anufriev, G.A. and A.M. Averkin. 1982 Cicadinea of the family Delphacidae (Homoptera, Auchenorrhyncha) from the Sokhondo Reserve (Transbaicalia). Nasekomye Mongolii [Insects of Mongolia] 8: 123-139. pdf
101 Anufriev, G.A. and A.M. Averkin. 1982 On delphacids of the Komsomolsky Reserve (Khabarovsk region USSR) (Insecta, Homoptera, Auchenorrhyncha, Delphacidae). Faunistische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden 9(6): 95-100. pdf
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 9 of 465